จำนวนคนงาน

จำนวนคนงานทั้งหมด 320,679 คน แบ่งเป็น

คนงานชาย          200,468   คน

คนงานหญิง         120,211   คน