จำนวนโรงงาน

จำนวนโรงงานทั้งหมด 4,320 โรงงาน

แบ่งโรงงานออกเป็น 3 จำพวก


โรงงานจำพวกที่ 1

เครื่องจักรไม่เกิน 20 แรงม้า และคนงานไม่เกิน 20 คน


โรงงานจำพวกที่ 2

เครื่องจักรไม่เกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน


โรงงานจำพวกที่ 3

เครื่องจักรเกิน 50 แรงม้า หรือคนงานเกิน 50 คน