สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในการประสานงานระหว่างภาคเอกชน และภาครัฐบาล ทั้งภายในและระหว่างประเทศ โดยเป็นที่ยอมรับทั่วไป ทั้งในและนอกประเทศโดยมีบทบาทที่สำคัญดังนี้

1.  ได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนภาคอุตสาหกรรมในคณะกรรมการร่วมภาครัฐบาลและภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ หรือที่เรียกว่า กรอ.ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน จึงมีส่วนร่วมดูแล ส่งเสริมและวางแผนรวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แก่ภาครัฐบาล อันจะนำไปสู่การกำหนดนโยบายหรือแก้ไขกฎหมายระเบียบและวิธีการปฏิบัติต่าง ๆ ให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม รวมทั้งแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของประเทศ

2.  นอกจากได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนร่วมในคณะอนุกรรมการและคณะทำงานในหน่วยงานราชการของภาครัฐบาลร่วม 300 คณะในการนำเสนอปัญหาที่แท้จริงสู่รัฐบาล เพื่อให้สอดคล้องกับการหาหนทางแก้ไขปัญหาอย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ยังได้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรมในส่วนภูมิภาครวมทั้งส่งเสริมพัฒนาปกป้องสิทธิ และความยุติธรรมอันพึงมีต่อภาคอุตสาหกรรมสมาชิกและนักอุตสาหกรรมทั่วไป อาทิร่วมพิจารณากำหนดมาตรฐานอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับการที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมสามารถทำตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

เป็นตัวแทนในการเจรจากับภาครัฐ ภาคเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อส่งเสริมและรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกโดยคำนึงถึงการสานประโยชน์โดยรวม