ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ “ทางเลือก ทางรอด ของอุตสาหกรรมไทยใน EEC” ขึ้น  เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม บางแสนเฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี ได้รับเกียรติจาก นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด   โดยมีผู้เข้าร่วมสัมมนาทั้งสิ้น 835 คน จากภาคธุรกิจเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานบันการศึกษา และมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออก ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดชลบุรี, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย, มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

งานสัมมนานี้จัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ผู้ประกอบการ สถานศึกษา และประชาชน เกิดการตื่นตัว ต่อการเกิดขึ้นของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก  หรือ EEC มองเห็นโอกาส และข้อจำกัดของผู้ประกอบการ เพื่อการเตรียมความพร้อม และปรับตัวให้สอดรับกับอุตสาหกรรมใหม่ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก

 

โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงหลายๆ

– คุณสุพันธุ์  มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

– ดร.สมพร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานกลุ่มบริษัทไทยซัมมิท

– ดร.อนุสรณ์  ธรรมใจ อดีตกรรมการและผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนานโยบายสาธารณะ สำนักนายกรัฐมนตรี

– ดร.วีรพงค์  ไชยเพิ่ม ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย