สิทธิประโยชน์

  1. เป็นศูนย์กลางในการบริการและประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวพันธ์กับการประกอบกิจการของสมาชิก
  2. ให้คำปรึกษาและร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวพันกับการประกอบกิจการของสมาชิก
  3. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  4. สิทธิการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็น กิจกรรม/โครงการของสภาอุตสาหกรรมฯ และสถาบันต่างๆที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  5. รับบริการด้านบาร์โค้ด สถาบันรหัสสากล
  6. รับบริการการขอรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศไทยในการส่งออก
  7.   สิทธิในการทำบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค(APEC Business Traval Card) กว่า 18 ประเทศ
  8. สิทธิพิเศษในการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
  9. สิทธิในการเข้าประชุมประจำเดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ