เกี่ยวกับ

 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เป็นองค์กรเอกชนที่ไม่แสวงหากำไร เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2533 จากมติเห็นชอบในการประชุมร่วมระหว่างผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรี โดยมี คุณชัยยุทธ มหิทธิ์ยุทธนา อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีในขณะนั้นให้เกียรติเป็นประธานในที่ประชุม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์รวมประสานความร่วมมือเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมทุกภาคส่วนในจังหวัดชลบุรีและแก้ไขปัญหาอุตสาหกรรมต่างๆโดยแนวทางที่ให้การสนับสนุนบทบาทการดำเนินงานของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน(กรอ.) จังหวัดและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้จังหวัดชลบุรีและภูมิภาคตะวันออกของประเทศไทย

คณะกรรมการชุดแรกของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีมีจำนวน 22 คน โดยมีคุณนิยม  จุฬาเสรีกุล เป็นประธานคณะทำงานและคุณสุทิน  ภาศิวะมาศ  ได้รับเลือกเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  คณะกรรมการต่างร่วมแรงร่วมใจสร้างสรรค์บทบาทในการส่งเสริมและพัฒนาความก้าวหน้าของธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัด  ภายใต้การผนึกกำลังร่วมระหว่างภาคเอกชนและองค์กรรัฐบาลอย่างใกล้ชิดและก่อตั้งเป็นสภาจังหวัดเป็นลำดับที่ 10 ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย