หมวดหมู่: FTI

ร่วมหารือให้ความคิดเห็นประกอบโครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเครื่องมือและแพลตฟอร์มการคาดการณ์อนาคตสำหรับวิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจเริ่มต้นและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม”

วันที่ 22 สิงหาคม 2565 ดร.สมบู…

ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการจังหวัดชลบุรี และการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดชลบุรี

วันที่ 15 สิงหาคม 2565 นายสมบู…