Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

        วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 นางสาวฉัตรรัตน์ พรหม ...
วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2563 สภาอุตสาหกรรมจ.ขอนแก่นจัดกิจกร ...
           วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 นาสมบูรณ์  ตรีพ ...
               วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 สภาอุตสาหกรรม ...
วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 นายสมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประ ...
     วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 นายสมบูรณ์  ตรีพรเจ ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |