Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563 นายณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์ รองประ ...
วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2563 นายกิตติวุฒิ ศศิวิมลพันธุ์ ...
สภาอุตสาหกรรมจ.ชลบุรี นำโดย นายสมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธ ...
นายสมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ...
  สภาอุตสาหกรรมจ.ชลบุรี​ ร่วมกับ​บริษัท​ 108 เซฟตี้​ แอ ...
วันพุธที่ 9 กันยายน 2563 นายสมบูรณ์   ตรีพรเจริญ ประธาน ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |