Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ป ...
วันจันทร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ป ...
ใครจะเป็น 1 ใน 19 The Best Energy Man 2023 เพียงส่งภาพถ ...
  วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดช ...
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดย ...
วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธ ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |