Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธ ...
       วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2566 สภาอุตสาหกรรมจัง ...
     วันอังคารที่ 10 มกราคม 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชล ...
  สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี ขอความร่วมมือสถานประ ...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้า ...
       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเ ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |