สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และหน่วยงานภาคี ร่วมจัดกิจกรรมกอล์ฟสัมพันธ์ภาครัฐและเอกชน จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 กันยายน 2565 Mini ShotGun Start เวลา 12.30 น. ณ สนามกอล์ฟ ปาริชาต อินเตอร์เนชันแนล กอล์ฟ ลิงค์ โดยมีดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับจากส่วนของภาคเอกชน นายวิทยา  คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับจากส่วนของภาคราชการ  นายถิรวัฒน์  เธียรธนะรัตน์ ประธานคณะทำงานจัดการแข่งขัน กล่าวรายงานและนายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวเปิดการแข่งขัน

 

คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดชลบุรี  ที่ประกอบด้วย  สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี หอการค้าจังหวัดชลบุรี สมาคมธนาคารไทยจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการเชื่อมสัมพันธ์ให้เป็นรูปธรรม จึงเห็นชอบและมีมติในที่ประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน (กกร.) จังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ให้มีกิจกรรม“กอล์ฟสัมพันธ์ภาครัฐและเอกชน จ.ชลบุรี ครั้งที่ 1” เพื่อให้เกิดการสมานสัมพันธ์ที่ดีร่วมกัน และอาจจัดให้เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในอนาคตสืบไป และได้มอบหมายให้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เป็นประธานการจัดงานครั้งนี้ ร่วมกับหน่วยงานภาคีอีก 10 หน่วยงาน  ได้แก่ จังหวัดชลบุรี , องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี , หอการค้าจังหวัดชลบุรี , สมาคมธนาคารไทยจังหวัดชลบุรี , ชมรมธนาคารจังหวัดชลบุรี , สมาคมอสังหาริมทรัพย์จังหวัดชลบุรี , สมาคม​ผู้ประกอบการขนส่งแหลมฉบัง , สม​าคมผู้ประกอบการท่าเทียบเรือสินค้าและตู้คอนเทนเนอร์ , สมาคม​ขนส่งภาคตะวันออก , สมาคมการท่องเที่ยวและบริการ ศรีราชา เกาะสีชัง