Latest Post

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครงาน เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการผลิต และพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล และ 5G ตอบสนองเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เข้าเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EECi) ประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) ครั้งที่ 1/2566 เข้าร่วมพิธีเปิดโชว์รูมจำหน่ายรถไฟฟ้าเพื่อการพาณิชย์ และเปิดตัวรถไฟฟ้าภายใต้แบรนด์ Nex

home

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เปิดรับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้า ...
       วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเ ...
       วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเ ...
       วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหว ...
วันที่ 13 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานส ...
  วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุ ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |

ภาพกิจกรรม

ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัคร คลิ๊ก