สำนักงานแรงงานจังหวัดชลบุรี
ขอความร่วมมือสถานประกอบการ “ที่มีลูกจ้างต่ำกว่า 50 คนลงมา”
ร่วมตอบแบบสำรวจข้อมูลอุปสงค์และอุปทานกำลังคน
เพื่อใช้ในการวางแผนรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายและพัฒนากำลังคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
http://ldls.mol.go.th/survey

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ 0 3827 8582, 0388 5611

E-mail : labourchon@gmail.com

Website : https://chonburi.mol.go.th

 

ขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมตอบแบบสอบถาม