ตามที่ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้ร่วมกับสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม และองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาขีดความสามารถด้านนวัตกรรมสะอาดให้กับผู้ประกอบการ โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกวดนวัตกรรม การอบรมสัมมนา และถ่ายทอดองค์ความรู้ นั้น  

        ทั้งนี้ ภายใต้โครงการดังกล่าวได้กำหนดจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่าย (Creating Network and Outreach Partners) เพื่อระดมความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญต่อการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดของผู้ประกอบการ SMEs ไทยและรับฟังข้อเสนอแนะ เพื่อนำมาวิเคราะห์ผลกระทบเชิงนโยบายที่จำเป็นในการพัฒนา เสนอต่อองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ (UNIDO) กระทรวงอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา  08.30 – 16.30 น. ณ ห้องแสนสำราญ 1 – 3 โรมแรม บางแสนเฮอริเทจ จ.ชลบุรี

        ในการนี้ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จึงขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมระดมความคิดเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะ สำหรับการส่งเสริมนวัตกรรมเทคโนโลยีสะอาดในวันและเวลาดังกล่าวข้างต้น

ลงทะเบียนออนไลน์ที่ >>> CLICK

 

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
โทร.038-288-507, 081-002-6776 (พิชนก), 098-830-7658 (อาจารีย์)
E-mail : ftichonburi@gmail.com