ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ซึ่งเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดทำโครงการ  “เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร(Machine Monitoring System)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร(Machine Monitoring System)  และระบบตรวจสอบดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในสถานประกอบการ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการลิตโดยให้เทคโนโลยีด้านวิศวกรรมดิจิทัล ที่จะทำให้สถานประกอบการมีผลการดำเนินธุรกิจที่ดีขึ้น และสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ 
 
         ในการนี้ จึงขอเชิญชวนท่าน เข้าร่วมโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร(Machine Monitoring System)” โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งมีสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายวันชัย  ปานเปี่ยมเกียรติ นักวิชาการอุตสาหกรรมชำนาญการพิเศษ หมายเลขโทรศัพท์ 063-234-9700