วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมโนโวเทลศรีราชา จังหวัดชลบุรี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดงานตลาดหลักทรัพย์ฯ สัญจร จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้ สร้างความเข้าใจและแนะนำทางเลือกการลงทุนเพื่อความมั่นคงในอนาคต ให้แก่ผู้สนใจทั้งภาคประชาชนและภาคธุรกิจ รวมทั้งร่วมสร้างความเชื่อมั่นและผลักดันให้เกิดการตื่นตัวทางเศรษฐกิจการลงทุนในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง  และได้จัดสัมมนาขึ้นเป็นพิเศษในหัวข้อ “เพิ่มโอกาสธุรกิจ เพิ่มโอกาสลงทุนกับตลาดหลักทรัพย์ mai – LiVEx” สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้ประกอบการ SMEs , Startup จังหวัดชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง โดยเนื้อหาจะครอบคลุมการแนะนำ ให้ข้อมูลแนวทางการขยายโอกาสทางธุรกิจ เสริมศักยภาพ ตลอดจน หลักเกณฑ์และคุณสมบัติของบริษัท เพื่อการเข้าระดมทุน ผ่านตลาดหลักทรัพย์ mai และ Live Exchange ตลาดทุนใหม่สำหรับการระดมทุนและการซื้อขายแลกเปลี่ยน ที่สร้างมาเพื่อ SMEs และ Startups (SMEs Board)