วันที่ 25 สิงหาคม 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดงานเสวนา ระดมความคิดเห็นระบบขนส่ง รถ ราง เรือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม”Logistics Industrial Solution Brainstrom” ณ ห้องประชุม แตรทอง1 ศูนย์สวัสดิการท่าเรือแหลมฉบัง โดยมีดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับ นางสาวกฤษฎิ์  ชีวะธรรมานนท์ กล่าวรายงาน และดร.สาโรจน์  วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก เป็นประธานเปิดการเสวนา

 

โดยงานในวันนี้ได้รับเกียรติจาก คุณเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “นโยบายการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง” , คุณเวทิต โชควัฒนา รองประธาน/ประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กล่าวปาฐกถา ในหัวข้อ “บทบาทของโลจิสติกส์ต่อภาคอุตสาหกรรม”

 

สำหรับช่วงเสวนาในหัวข้อ “ระดมความคิดเห็นระบบขนส่ง รถ ราง เรือ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรม” ได้รับเกียรติจากผู้แทนรัฐและเอกชน ดังนี้

  • คุณอุดร คงคาเขตร  รองประธานสายงานอาเซียนและโลจิสติกส์ และ ประธานคณะอนุกรรมการด้านโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
  • ว่าทีร้อยเอก ดร.ณัฏฐพร บัวผุด  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ/หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนการพัฒนา กองยุทธศาสตร์และแผนงาน กรมการขนส่งทางร
  • คุณฐิติพงศ์ คำผุย  นักวิชาการศุลกากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง
  • คุณพงษ์พัฒน์ สัตยวินิจ  อุปนายก ด้านการส่งเสริมยกระดับการค้าชายแดน สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย
  • คุณชัยวัฒน์ ศศิวิมลพันธุ์  ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ฝ่ายส่งเสริม ผลักดัน คมนาคม โลจิสติกส์
  • รศ.เรือเอก สราวุธ ลักษณะโต  รองคณบดี คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

โดยมีผศ.ดร.จิราพร ระโหฐาน  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชลบุรี เป็นผู้ดำเนินรายการ