วันที่ 2 กันยายน 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมและเป็นประธานในพิธีเปิดงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรม “Automation Exhibition for Mass Customization : Low-Cost High-Productivity” ในกิจกรรม “การยกระดับการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมกลุ่มหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติสู่คลัสเตอร์ 4.0 ต่อเนื่อง ปีที่ 3” ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ บริษัท ยูนิคัล เวิร์คส์ จำกัด จังหวัดชลบุรี

 

กิจกรรมในวันนี้ นับเป็นครั้งที่ 2 ของปี 2565 ซึ่งครั้งที่ 1 ดำเนินการจัดไปเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา ที่ยังคงเป็นการเปิดพื้นที่ให้สมาชิกกลุ่มคลัสเตอร์ฯ ที่มีมากกว่า 20 กิจการ ได้ร่วมกันจัดแสดงผลงานการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการแสดงให้เห็นในศักยภาพอันเกิดจากการพัฒนาความร่วมมือของบรรดาสมาชิกคลัสเตอร์ฯ 

 

“อุตสาหกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ” นี้นับเป็นอุตสาหกรรมสนับสนุนที่เป็นเป้าหมายตามนโยบายของประเทศไทย ในกลุ่ม New S-Curve ซึ่งทั้งภาครัฐและภาคอุตสาหกรรมได้ให้ความสำคัญในการส่งเสริมการยกระดับขีดความสามารถของ SMEs ซึ่งถือเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมไทยที่กำลังมีความต้องการพัฒนาไปสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต และผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นฐานการผลิตหุ่นยนต์อุตสาหกรรมที่สำคัญของอาเซียน มีการมุ่งเน้นการผลิตหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และอุตสาหกรรมการแปรรูปอาหาร และด้วย Demand ในการใช้หุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงถือเป็นโอกาสทางธุรกิจของประเทศไทยที่สำคัญสำหรับนักลงทุนทั่วโลก การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวทาง “คลัสเตอร์” นับเป็นเครื่องมือสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศ โดยมุ่งพัฒนาการรวมกลุ่มและเชื่อมโยงอุตสาหกรรมให้เกิดกลุ่มอุตสาหกรรมที่มีความเข้มแข็ง เกิดความร่วมมือ เกื้อหนุน และเชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างครบวงจร