ทำเนียบผู้บริหารระดับสูง

นายธวัชชัย ศรีทอง

ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

 

นายนริศ นิรามัยวงศ์

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 1

นายนิติ วิวัฒน์วานิช

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 2

นางสาวฐิติลักษณ์  คำพา

รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 3