1.  ให้บริการขอหมายเลขบาร์โค้ด (Barcode)

*Appication form >> Download
*ระเบียบ-ข้อบังคับ-การเป็นสมาชิกโครงการ-SMEs >> Download

*ขั้นตอนการสมัครสมาชิก >> Download
*อัตราค่าบำรุงสมาชิกสถาบันรหัสสากล >> Download



2.  ให้บริการขอบัตรเดินทาง สำหรับนักธุรกิจ

(APEC Business Travel Card)


3. ให้บริการการขอรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศไทยในการส่งออก

( CERTIFICATE OF ORIGIN )


4.  ให้บริการคำปรึกษาและร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับการ
ประกอบกิจการของสมาชิก