ด้วยสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ดำเนินการจัดงานสัมมนาเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง ภายใต้ “โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง” สนับสนุนโดย สำนักงานบริหารกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนรุรักษ์พลังงาน กระทรวงพลังงาน โดยมีวัตถุประสงค์เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่ง เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดการประหยัดพลังงานได้อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการมีกิจกรรมการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ การให้ความรู้แก่พนักงานขับขี่รถยนต์ และการเผยแพร่ระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง เป็นต้น โดยจะมีการจัดสัมมนาฯ  

ในวันศุกร์ที่  17  พฤษภาคม 2562 

เวลา 08.30 – 16.00 น. 

ณ ห้องแคริบเบียน เดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จังหวัดชลบุรี

 

กำหนดการสัมมนา >> CLICK

ลงทะเบียนเข้าร่วม >> CLICK