สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้มอบหมายให้สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ดำเนินกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด กลุ่มจังหวัดภาคกลาง ภาคตะวันออก ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร
          โดยมีกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ประกอบการ MSME ภาคการผลิต การค้าและบริการ ซึ่งต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐ และสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก สสว. พร้อมลงทะเบียนขอหนังสือรับรองเป็น SME เพื่อจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐ (THAI SME GP) และลงทะเบียนเป็นผู้ค้าในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

 

          ผู้ประกอบการ MSME ที่สนใจสามารถกรอกใบสมัครออนไลน์ได้ที่ https://forms.gle/a8HueLMjwFZG7D5x9 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวรรณภาพร, คุณธีรโชติ โทร.0-2105-4778 ต่อ 3000, 3012 โทรศัพท์มือถือ 08-2450-2619, 08-2450-2626 สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการให้บริการแก่ผู้ประกอบการ SMEs ที่สมัครก่อนและให้ข้อมูลครบถ้วน