ขอเชิญูผู้ประกอบการภาคขนส่งและภาคอุตสาหรรมที่มีกิจการขนส่งเป็นของตนเองเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management, LTM)” ***โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น***

ภายใต้โครงการมีกิจกรรมให้คำปรึกษาโดยทีมผู้เชี่ยวชาญทั้งการให้คำแนะนำแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคขนส่งทั้ง 4 ด้าน คือ
1.ด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยี
2.ด้านจัดการ
3.ด้านการขับขี่
4.ด้านการบริหารทีมงาน

การแนะนำโปรแกรมบริหารจัดการขนส่ง (LTMA) เพื่อการประหยัดพลังงาน มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจวัดและพิสูจน์ผลการประหยัดพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระยะเวลาสมัครเข้าร่วมโครงการ : เริ่มตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2562 หรือจนกว่าผู้เข้าร่วมจะเต็มจำนวนที่เปิดรับ

กลุ่มเป้าหมาย : ผู้ประกอบการภาคขนส่งและภาคอุตสาหรรมที่มีกิจการขนส่งเป็นของตนเอง จำนวน 80 แห่ง

สามารถดาว์นโหลดเอกสารสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ >> CLICK