วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดย ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธาน พร้อมด้วยนายเฉลิม  โกกนุทาภรณ์ รองประธาน นายณัฏฐ์ธน  สาตรจีนพงษ์ รองประธาน และนายกิตติวุฒิ  ศศิวิมลพันธุ์ เลขาธิการ  เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (กรอ.กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1) ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมพระพิพิธโภไคย ชั้น3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี 

     โดยในการประชุมครั้งนี้นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยนายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี  ดร.สาโรจน์  วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออก นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 และหน่วยทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมในการประชุม

     สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการพิจารณาข้อเสนอจากภาคเอกชนและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 1 (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) ในมิติต่างๆ เช่น ด้านการค้าการลงทุนอุตสาหกรรม ด้านแรงงาน ด้านการท่องเที่ยว ด้านโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ด้านผังเมือง (Smart City) ด้านพลังงาน ด้านอื่นๆ