วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และนายณัฏฐ์ธน  สาตรจีนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ณ ห้องศรีรัตน โรงแรมรัตนชล จังหวัดชลบุรี 

 

     สำนักงานศึกษาธิการภาค 8 ได้จัดประชุมครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับพื้นที่ร่วมมือกันในการบูรณาการหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาอย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่การส่งเสริมการมีอาชีพและการมีงานทำ ภายใต้โครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบและการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธฺการภาค 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566