วันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 นายณัฏฐ์ธน สาตรจีนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี ณ ห้องประชุมสายลม ชั้น 1 โรงแรมนิว ทราเวล บีช จังหวัดจันทบุรี

 

   โดยในการประชุมมีการนำเสนอแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนฯ ระยะที่ 1 (ภาคตะวันออก, กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2, จังหวัดจันทบุรี) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน ในระดับภาค ยุทธศาสตร์ของแผนเศรษฐกิจฯภาคเอกชน แนวทางการนำไปปฏิบัติ รวมถึงมีการเสวนา “การนำแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชนฯ ในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับจังหวัด ไปปฏิบัติ” และมีการชี้แจงบทบาทของกกร. ในระดับภูมิภาค/ระดับกลุ่มจังหวัด/ระดับจังหวัด ชี้แจงบทบาทหน้าที่ของฝ่ายเลขานุการ กกร.กลุ่มจังหวัด/ กกร.จังหวัด