ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2561 (5)

เมื่อวันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดประชุมครั้งที่ 6/2561 (5) เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

โดยการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายมาโนช ปริสุทธิพุทธิญาณ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “อัพเดทกฎหมายคุ้มครองแรงงาน” และนายรุ่งโรจน์  อิฐรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ประชาสัมพันธ์ โครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักร(Machine Monitoring System)”