ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 7/2561 (6)

เมื่อวันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี จัดประชุมครั้งที่ 7/2561 (6) เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 7 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

โดยได้รับเกียรติจาก นายธรรมศักดิ์   รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ พร้อมทั้งมีหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนมาให้ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิก