ดร.สาโรจน์ วสุวานิช(ประธาน)พร้อมคณะกรรมบริหารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ประชุมประจำเดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและสมาชิกสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4/2562(10) ได้รับเกียรติจากนายไพศาล ปรางศรี นักผังเมืองชำนาญการพิเศษ สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี บรรยายเรื่อง “ผังเมืองจังหวัดชลบุรีและ EEC” และในวันเดียวกัน สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้มอบเกียรติบัตรให้กับกลุ่มบริษัทไทยอีสเทิร์น ผู้ก่อตั้งโครงการผลิตกระดาษใยปาล์มจากวัตถุดิบทลายปลามที่เหลือใช้ในธุรกิจน้ำมันปาล์ม เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 14.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม1 ชั้น 7 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค9 อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 80 ท่าน