ดร.สาโรจน์ วสุวานิช ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี และคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมประชุม เพื่อนำเสนอ อุปสรรคและปัญหา ด้านกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ ของทางราชการ ที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจ ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ต่อคณะอนุกรรมการพิจารณาปรับปรุงหรือยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ และการดำเนินธุรกิจของประชาชน
วันที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.
ณ บริษัทไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง