กลุ่มอุตสาหกรรม

กลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งหมด 21 กลุ่ม


กลุ่มที่ 1 ผลิตภัณฑ์จากพืช

จำนวนโรงงาน 214 โรงงาน


กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมอาหาร

จำนวนโรงงาน 295 โรงงาน


กลุ่มที่ 3 อุตสาหกรรมเครื่องดื่ม

จำนวนโรงงาน 33 โรงงาน


กลุ่มที่ 4 สิ่งทอ

จำนวนโรงงาน 63 โรงงาน


กลุ่มที่ 5 อุตสาหกรรมเครื่องแต่งกายยกเว้นรองเท้า

จำนวนโรงงาน 28 โรงงาน


กลุ่มที่ 6 ผลิตหนังสัตว์และผลิตภัณฑ์จากหนังสัตว์

จำนวนโรงงาน 40 โรงงาน


กลุ่มที่ 7 แปรรูปไม้และผลิตภัณฑ์จากไม้

จำนวนโรงงาน 165 โรงงาน


กลุ่มที่ 8 เครื่องเรือนหรือเครื่องตบแต่งในอาคารจากไม้ แก้ว ยาง หรือโลหะอื่นๆ

จำนวนโรงงาน 81 โรงงาน


กลุ่มที่ 9 ผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ

จำนวนโรงงาน 62 โรงงาน


กลุ่มที่10 การพิมพ์ การเย็บเล่ม ทำปกหรือการทำแม่พิมพ์

จำนวนโรงงาน 99 โรงงาน


กลุ่มที่ 11 เคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี

จำนวนโรงงาน 157 โรงงาน


กลุ่มที่ 12 ผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม

จำนวนโรงงาน 39 โรงงาน


กลุ่มที่ 13 ยางและผลิตภัณฑ์ยาง

จำนวนโรงงาน 117 โรงงาน


กลุ่มที่ 14 ผลิตภัณฑ์พลาสติก

จำนวนโรงงาน 462 โรงงาน


กลุ่มที่ 15 ผลิตภัณฑ์อโลหะ

จำนวนโรงงาน 272 โรงงาน


กลุ่มที่ 16 ผลิตโลหะขั้นมูลฐาน

จำนวนโรงงาน 65 โรงงาน


กลุ่มที่ 17 ผลิตภัณฑ์โลหะ

จำนวนโรงงาน 727 โรงงาน


กลุ่มที่ 18 ผลิตเครื่องจักรและเครื่องกล

จำนวนโรงงาน 362 โรงงาน


กลุ่มที่ 19 ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์

จำนวนโรงงาน 294 โรงงาน


กลุ่มที่ 20 ผลิตยานพาหนะและอุปกรณ์รวมทั้งการซ่อมยานพาหนะและอุปกรณ์

จำนวนโรงงาน 580 โรงงาน


กลุ่มที่ 21 การผลิตอื่นๆ

จำนวนโรงงาน 935 โรงงาน