แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี

แผนพัฒนาจังหวัดชลบุรี 5 ปี พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับทบทวน พ.ศ.2565

เป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี ระยะ 5 ปี (วิสัยทัศน์)

“เมืองนวัตกรรม เศรษฐกิจชั้นนำของอาเซียน”

ตัวชี้วัดความสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดชลบุรี

ตัวชี้วัด 1. สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์อุตสาหกรรมสีเขียวเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตัวชี้วัด 2. รายได้จากการท่องเที่ยวจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตัวชี้วัด 3. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมภาคเกษตรจังหวัดชลบุรีเพิ่มขึ้นร้อยละ 3

ตัวชี้วัด 4. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับการพัฒนารองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มขึ้นอย่างน้อย 100 แห่ง

ตัวชี้วัด 5. สถานพยาบาลทุกแห่งได้รับรองคุณภาพ HA เพื่อรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ตัวชี้วัด 6. เด็กและวัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดแรงงานในเขตพัฒนาพิเศษ

ภาคตะวันออกเพิ่มขึ้นร้อยละ 15

ตัวชี้วัด 7. จำนวนกลุ่มพื้นที่ที่สามารถบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชนได้สำเร็จ จำนวน 5 แห่ง

ตัวชี้วัด 8. พื้นที่สีเขียวเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 500 ไร่

ตัวชี้วัด 9. พัฒนานวัตกรรมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (BCG) จำนวน 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด 10. มีนวัตกรรมระบบโครงข่ายสินค้า ระบบขนส่งสาธารณะ และการท่องเที่ยว จำนวน 1 เรื่อง

ตัวชี้วัด 11. สร้างรายได้ สร้างอาชีพ ทุกช่วงวัย  ด้วยนวัตกรรมเกษตร จำนวน 2 เรื่อง