วิสัยทัศน์

“เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง และผลิตภาพอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของจังหวัดและของประเทศไทยให้ยั่งยืน”

พันธกิจ

  1. กำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาและนำภาคอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ให้ก้าวทันโลก
  2. สร้างโอกาสและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการประกอบกิจการในจังหวัด
  3. สนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการ ทั้งขนาดใหญ่ ขนาดกลาง และขนาดย่อมในจังหวัดชลบุรี ให้มีความเข้มแข็งรองรับภัยภาวการณ์เปลี่ยนแปลงต่างๆ และสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกและตลาดภูมิภาค
  4. กำกับดูแลการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรีให้มีการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค ชุมชน และสังคม
  5. บูรณาการและติดตามการดำเนินงานตามนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมกับหน่วยงาน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อผลักดันให้เกิดประสิทธิผล