สมัครสมาชิกสภา

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

ประกอบด้วยสมาชิก 2 ประเภท ได้แก่

 1. ประเภทสามัญ ได้แก่ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่เป็นนิติบุคคล และประกอบการอุตสาหกรรมตาม

กฎหมายว่าด้วยโรงงาน ซึ่งรวมทั้งสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรม

 1. ประเภทสมทบ ได้แก่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดๆ ที่มิใช่โรงงานอุตสาหกรรมหรือสมาคมการค้า

เอกสารประกอบการสมัครสมาชิก

 1. ประเภทสมาชิกสามัญ

1.1 สมาชิกสามัญ – โรงงาน

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์
 • สำเนาใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.2 / รง.4) หรือใบรับรอง กนอ.
 • งบกำไรขาดทุน (ย้อนหลัง 2 ปี)

1.2 สมาชิกสามัญ – สมาคมการค้า

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นสมาคมการค้า
 • รายชื่อสมาชิกสมาคม
 1. ประเภทสมาชิกสมทบ

2.1 สมาชิกสมทบ – นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลกับกระทรวงพาณิชย์

2.2 สมาชิกสมทบ – บุคคลธรรมดา

 • สำเนาหนังสือรับรองการมีผลงานทางวิชาการหรือเทคโนโลยีเกี่ยวกับอุตสาหกรรม
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาบัตรประชาชน

อัตราค่าลงทะเบียนและค่าบํารุงสมาชิก

 • ค่าลงทะเบียนแรกเข้า 500 บาท ในกรณีที่สมัครสมาชิกสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ไม่ต้องเสีย ค่าลงทะเบียนแรกเข้าของสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี
 • ค่าบำรุงสมาชิกรายปี (ไม่รวมค่าบํารุงสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)
 • ประเภทสมาชิกสามัญ ปีละ 2,000 บาท
 • ประเภทสมาชิกสมทบนิติบุคคล ปีละ 1,000 บาท
 • ประเภทสมาชิกสมทบบุคคลธรรมดา ปีละ 600 บาท (ไม่รวมค่าบํารุงสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย)

หมายเหตุ: อัตรานี้ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยจัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ. สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2530 แห่งประมวลรัษฎากร จึงไม่เข้าข่ายต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล และไม่อยู่ในข่าย ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3%


สิทธิประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นสมาชิก

 1. เป็นศูนย์กลางในการบริการและประสานงาน เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ที่เกี่ยวพันธ์กับการประกอบกิจการของสมาชิก
 2. ให้คำปรึกษาและร่วมหาแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่เกี่ยวพันกับการประกอบกิจการของสมาชิก
 3. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะแก่รัฐบาลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม ผ่านสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 4. สิทธิการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ดูงานทั้งในและต่างประเทศ และเข้าร่วมโครงการเพื่อส่งเสริม และสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ทั้งที่เป็น กิจกรรม/โครงการของสภาอุตสาหกรรมฯ และสถาบันต่างๆที่อยู่ภายใต้การบริหารงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
 5. รับบริการด้านบาร์โค้ด สถาบันรหัสสากล
 6. รับบริการการขอรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า เพื่อแสดงแหล่งกำเนิดสินค้าจากประเทศไทยในการส่งออก
 7. สิทธิในการทำบัตรเดินทางสำหรับนักธุรกิจเอเปค(APEC Business Traval Card) กว่า 18 ประเทศ
 1. สิทธิพิเศษในการโฆษณาผ่านเว็บไซต์ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี http://www.ftichonburi.org
 2. สิทธิในการเข้าประชุมประจำเดือนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ*ใบสมัครสมาชิก >> Download

*อัตราค่าลงทะเบียนแรกเข้า และค่าบำรุงสมาชิก>> Download