สายงานสนับสนุน

วิสัยทัศน์
      ส่งเสริม สนับสนุน เป็นศูนย์กลางการบริการพัฒนาศักยภาพ สร้างความสามารถในการแข่งขันและยกระดับนวัตกรรม นำสู่สากล
พันธกิจ
1. ยกระดับการพัฒนารูปแบบและคุณภาพการให้บริการขององค์กร เพื่อเอื้อประโยชน์ต่อสมาชิกให้สามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน
2.  ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักอุตสาหกรรรมในจังหวัดชลบุรี
3.  รวบรวมฐานข้อมูลสมาชิก ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและการลงทุนในจังหวัดชลบุรีเพื่อเชื่อมโยงให้เกิดการต่อยอดสร้างมูลค่าและนวัตกรรมในภาคอุตสาหกรรมการผลิต
4.  ศึกษาและส่งเสริมแนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอุตสาหกรรมการผลิตในจังหวัดชลบุรี
เป้าหมาย
1.  มีฐานข้อมูลด้านอุตสาหกรรม เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการและสมาชิกในรูปแบบของ Smart Office
2.  มีฐานข้อมูลเชื่อมโยงระหว่างสมาชิกและบุคคลทั่วไปเพื่อประโยชน์ต่อการจับคู่ทางธุรกิจ
3.  มีองค์ความรู้เพื่อใช้สนับสนุนต่อยอดการผลิตและนวัตกรรมภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดชลบุรี