หมายเลขติดต่อหน่วยงานในจังหวัดชลบุรี

หน่วยงาน

หมายเลขโทรศัพท์

สำนักงานจังหวัดชลบุรี

0-3827-5034

ที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี

0-3828-2585

สำนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรี

0-3828-5445-7

สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี

0-3828-5734, 0-3828-4349

สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี

0-3879-1922, 0-3828-7174

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี

0-3827-6198-9

สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชลบุรี

0-3827-8031-2

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เขต 2 ชลบุรี

0-3828-2993

ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนชลบุรี

0-3827-7728, 0-3827-5249

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

0-3839-8038-43, 0-3845-5918-22

ศาลาว่าการเมืองพัทยา

0-3825-3191, 0-3825-3100

ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี

0-3826-1600, 0-3828-7199, 0-3827-4282

ที่ว่าการอำเภอพนัสนิคม

0-3847-3262, 0-3846-1122, 0-3847-3789

ที่ว่าการอำเภอพานทอง

0-3845-1982, 0-3845-0193, 0-3845-1110, 0-3845-2331

ที่ว่าการอำเภอบ้านบึง

0-3875-0653

ที่ว่าการอำเภอศรีราชา

0-3831-3909, 0-3831-0538, 0-3831-1020

ที่ว่าการอำเภอบางละมุง

0-3822-1335, 0-3822-1124

ที่ว่าการอำเภอสัตหีบ

0-3843-7945-6, 0-3843-7508, 0-3843-7541

ที่ว่าการอำเภอบ่อทอง

0-3821-1246, 0-3821-1266, 0-3821-1234

ที่ว่าการอำเภอหนองใหญ่

0-3821-9223, 0-3821-9760

ที่ว่าการอำเภอเกาะสีชัง

0-3821-6201, 0-3821-6013

ที่ว่าการอำเภอเกาะจันทร์

0-3816-6246, 0-3816-6266

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 2 (ภาคกลาง) ชลบุรี

0 3846 7683, 0 3845 5086, 0 3845 5147

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดชลบุรี

0 3805 4701-3

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านบึง

0 3844 5034, 0 3875 2258-64, 1129

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพนัสนิคม

0 3846 2208, 0 3805 4701, 0 3846 1033, 0 3846 1280

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอศรีราชา

0 3832 2609, 0 3831 3906, 0 3832 6559-60,0 3832 2170, 0 3831 1011

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบางแสน

0 3838 4720, 0 3838 4052, 0 3838 1071, 0 3838 1537, 1129

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพานทอง

0 3845 2733, 1129

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมืองพัทยา

0 3822 1007, 1129

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะจันทร์

0 3820 9222

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ่อทอง

0 3821 1341, 0 3821 1460

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอหนองใหญ่

0 3821 9202

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลบึง

0 3898 3481

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอเกาะสีชัง

0 3821 6190

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาจอมเทียน

0 3807 6263

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยเกาะล้าน

0 3843 4168

การประปาส่วนภูมิภาคเขต 1

0 3827 3553-4, 0 3827 5818-9

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาชลบุรี (ชั้นพิเศษ)

0 3828 7197, 0 3827 4865-6, 0 3827 0169

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาบ้านบึง

0 3844 3710, 0 3844 4325

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพนัสนิคม

0 3846 1042, 0 3846 2973

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาศรีราชา

0 3831 1825, 0 3831 1131

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาแหลมฉบัง

0 3835 4507-8, 0 3835 4580, 0 3835 0447-8

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาพัทยา (ชั้นพิเศษ)

0 3822 2461-5

การประปาส่วนภูมิภาคสาขาสัตหีบ

0 3843 8714-5, 03843 7838

กองเรือยุทธการ

0 3843 7102-6, 0 3843 9479

หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน (นย.)

0 3843 7116, 0 3833 4271, 0 3833 4564

ฐานทัพเรือสัตหีบ

0 3843 7163, 0 3843 7600

หน่วยบัญชาการต่อสู้อากาศยานและรักษาฝั่ง (สอ.รฝ.)

0 3843 1476-7

กองพันต่อสู้อากาศยานที่ 12

0 3834 1925, 0 3834 1429, 0 3835 8127, 0 3835 7511

มณฑลทหารบกที่ 14 (มทบ.14)

0 3828 2899, 0 3828 2888, 0 3820 3534, 0 3820 3539

กองบัญชาการช่วยรบที่ 1 (บชร.1)

0 3805 6099, 0 3805 6100-1

กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ

0 3828 6881, 0 3827 3516

สนง.สัสดีจังหวัดชลบุรี

0 3828 3575

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชลบุรี (กอ.รมน.จว.ชบ.)

0 3828 2984

สนง.ประชาสัมพันธ์จังหวัดชลบุรี

0 3827 9448

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดชลบุรี

0 3811 3369-74, 0 3827 8167

สนง. พระพุทธศาสนาจังหวัดชลบุรี

0 3828 6418, 0 3828 2446, 0 3828 6428

สนง.การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ 2 ชลบุรี

0 3827 8145-6

สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดชลบุรี

0 3846 7155, 0 3846 7891-3

สนง.พาณิชย์จังหวัดชลบุรี

0 3827 9169, 0 3827 7217, 0 3827 4279

สนง.การค้าภายในจังหวัดชลบุรี

0 3827 6770, 0 3827 0055

สนง.พัฒนาธุรกิจการค้าจังหวัดชลบุรี

0 3827 9169, 0 3827 4812

ศูนย์ ชั่ง ตวง วัด ภาคตะวันออก (ชลบุรี)

0 3806 9024-8

สนง.การค้าต่างประเทศเขต 3 (ชลบุรี)

0 3834 1173-4, 0 3834 2500

สนง.คลังจังหวัดชลบุรี

0 3828 3023, 0 3828 2589

สนง.ธนารักษ์พื้นที่ชลบุรี

0-3827-9166, 0-3828-3752, 0-3828-3712

สนง.สรรพสามิตภาคที่ 2

0 3878 3511, 0 3827 3425

สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 1

0 3827 8700-1

สนง.สรรพสามิตพื้นที่ชลบุรี 2

0 3832 3552, 0 3832 7361-5

สนง.สรรพากรภาค 5

0 3828 7901-7, 0 3827 3065, 0 3828 2552, 0 3827 7110, 0 3827 7852, 0 3827 8901-4

สนง.สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1

0 3827 6746, 0 3826 1353-7

สนง.สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 2

0 3832 6490-8

สนง.สรรพากรพื้นที่ชลบุรี 3

0 3825 0695, 0 3825 0670-6

สนง.ศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง

0 3840 7713, 0 3840 7777, 0 3840 7702

ธนาคารออมสินภาค 15

0 3838 7022-6

สนง.ออมสินเขตชลบุรี เขต 1

0 3838 6181, 0 3838 2190

ธนาคารออมสิน สาขาชลบุรี

0 3828 2108, 0 3827 3815

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (สนง.ธกส.) จังหวัดชลบุรี

0 3878 0784-5, 0 3828 3072-3

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) สาขาชลบุรี

0 3828 3034, 0 3828 5414

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (สนง.ธอส.) เขต 2 ชลบุรี

0 3838 7978

นาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) สาขาชลบุรี

0 3876 5781-5

สนง.คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) จังหวัดชลบุรี

0 3827 6498-9

สนง.สาขาอาวุโสบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมฯ (บสย.) สนง.สาขาชลบุรี

0 3811 1434-5

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) สาขาชลบุรี

0 3828 5631, 0 3878 4171-2, 0 3814 4051-3

สนง.ขนส่งจังหวัดชลบุรี

0 3827 5200

สนง.ทางหลวงที่ 14

0 3832 1173, 0 3831 0399, 0 3831 1253-4, 0 3831 0518

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 1

0 3875 8538-42, 0 3826 1553

แขวงทางหลวงชลบุรีที่ 2

0 3838 5778-83, 0 3838 4508

สนง.บำรุงทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

0 2360 7954

สนง.เจ้าท่าภูมิภาคที่ 6

0 3826 1654-6, 0 3826 1854

สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี

0 3827 8346

สนง.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา

0 3841 1441

ศูนย์ควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (ชลบุรี)

0 3840 0270-1

สนง.ทางหลวงชนบทจังหวัดชลบุรี

0 3820 2043-5

สำนักทางหลวงชนบทที่ 3 (ชลบุรี)

0 3820 2072-9, 0 3820 1138

ท่าเรือแหลมฉบัง

0 3849 0000, 0 3840 9311-3

ศูนย์พัฒนาทรัพยากรบุคคลงานทาง

0 3831 4004-9, 0 3831 4010-3

สนง.สถิติจังหวัดชลบุรี

0 3828 2152, 0 3879 1895-6

ที่ทำการไปรษณีย์จังหวัดชลบุรี

0 3819 2102, 0 3819 2082

สนง.ไปรษณีย์เขต 2

0 3827 8300-2

สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี

0 3828 2245

สถานีอุตุนิยมวิทยาชลบุรี (พัทยา)

0 3825 0590

สถานีอุตุนิยมวิทยา (เกาะสีชัง)

0 3821 6196

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดชลบุรี (TOT)

0 3827 5411-4, 0 3827 3026, 0 3827 1033

บริษัท กสท.โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) สนง.บริการลูกค้า กสท.ชลบุรี (CAT)

0 3827 3101, 0 3367 9042

สนง.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

0 3827 7877, 0 3828 2586

ศูนย์ฝึกอาชีพเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ 36 พรรษา (ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวจังหวัดชลบุรี)

0 3824 0100, 0 3824 1072

สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านบางละมุง

0 3824 1373, 0 3824 1492

ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านบางละมุง

0 3824 1121, 0 3824 1759

สถานสงเคราะห์คนพิการการุณยเวศม์

0 3824 1741-2

สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็กจังหวัดชลบุรี สำนักคุ้มครองสวัสดิภาพหญิงและเด็ก

0 3823 4402-3

ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดชลบุรี ศูนย์พัฒนาสังคมหน่วยที่ 8 จังหวัดชลบุรี

0 3823 4430

บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี

0 3824 0220, 3824 0135

สนง.ส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 3

0 3824 0938-9, 0 3824 0821, 0 3824 1820

สนง.เคหะชุมชนชลบุรี 1 (พัทยา)

0 3807 8760-2, 0 3848 9171-3

สนง.เคหะชุมชนแหลมฉบัง

0 3849 4993-4, 0 3849 0359, 0 3840 0155

สนง.เคหะชุมชนชลบุรี 2 (บ้านเซิด)

0 3846 6982-3

บ้านมิตรไมตรีชลบุรี

0 3822 3050, 0 3822 3607

เรือนจำกลางชลบุรี

0 3827 2827, 0 3828 2692, 0 3819 8000

สนง.ยุติธรรมจังหวัดชลบุรี

0 3846 7793-5

ทัณฑสถานหญิงชลบุรี

0 3828 2002, 0 3828 7534

เรือนจำพิเศษพัทยา

0 3817 0670-3

สนง.คุมประพฤติจังหวัดชลบุรี

0 3839 7682-3, 0 3846 7002

สนง.บังคับคดีจังหวัดชลบุรี

0 3845 5933-6

สนง.บังคับคดีจังหวัดชลบุรี สาขาพัทยา

0 3825 1758-9

สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี

0 3826 3171, 0 3816 0450

ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง

0 3816 0451-3

สนง.แรงงานจังหวัดชลบุรี

0 3827 8582, 0 3828 2447, 0 3828 5611

สนง.สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดชลบุรี

0 3832 3665, 0 3831 1305, 0 3832 7493-4

สนง.จัดหางานจังหวัดชลบุรี

0 3839 8053-4

สนง.ประกันสังคมจังหวัดชลบุรี

0 3878 4420-4, 0 3819 8670-4, 0 3827 1803, 0 3828 2244

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค 3 ชลบุรี

0 3827 6445-6, 0 3827 6821-7

ศูนย์ความปลอดภัยแรงงานเขต 2 (ชลบุรี)

0 3827 3713-4

สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี

0 3839 8268-9, 0 3846 7776, 0 3846 7346

สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 2 (ศรีราชา)

0 3831 1234, 0 3832 2481, 0 3832 5727

สนง.สิ่งแวดล้อมภาคที่ 13 ชลบุรี

0 3828 2381-3

ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ 1 (ภาคตะวันออกและภาคกลาง)

0 3846 7372-4

สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 (ชลบุรี)

0 3804 7528-31

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

0 3831 8444

ศูนย์ทรัพยากรน้ำบาดาลภาค 8

0 3867 2506

สภาวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

0 3827 9631, 0 3824 9347-9

สนง.วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี

0 3827 6407, 0 3827 7407

หอสมุดแห่งชาติชลบุรี

0 3828 6339

สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

0 3827 4124-5

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9

0 3826 1201-3, 0 3827 3701-2, 0 3878 4064-7

สนง.นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

0 3849 0940-9

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคตะวันออกเขต 3

0 3834 1633, 0 3834 1981-2

ศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 4

0 3840 4953, 0 3840 4901-2, 0 3840 4997-9

สมาคมส่งเสริมผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทยจังหวัดชลบุรี (ATSME)

0 3878 4444, 0 3827 5774

สนง.การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี

0 3827 4284, 0 3875 8427

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สนง.พัทยา

0 3841 6799, 0 3842 7667, 0 3842 8750

ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี

0 3828 2969

สถาบันการพลศึกษาประจำวิทยาเขตชลบุรี

0 3805 4192-4

โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรี

0 3805 4291-3

สนง.พลังงานจังหวัดชลบุรี

0 3805 7241-3

สนง.ประจำฐานสถานีไฟฟ้าแรงสูงอ่าวไผ่

0 3835 1331, 0 3835 1007

สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

0 3827 9621, 0 3827 9776, 0 3827 1734, 0 3828 8933

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 (สพป.1) และ สนง.ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

0 3828 5366, 0 3827 2062, 0 3827 9621, 0 3828 8758

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 (สพป.2)

0 3847 4630-5

สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 (สพป.3)

0 3823 4218-20, 0 3823 4189-91

ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี

0 3820 2000-2, 0 3820 2098

สนง.เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18

0 3839 7501-5

สนง.ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดชลบุรี

0 3827 7542, 0 3828 7148

สนง.ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) จังหวัดชลบุรี

0 3839 8392-3

สนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี

0 3828 4204-5

สนง.เกษตรจังหวัดชลบุรี

0 3827 8187

สนง.ประมงจังหวัดชลบุรี

0 3839 8049

สนง.ปศุสัตว์จังหวัดชลบุรี

0 3827 4045

สนง.สหกรณ์จังหวัดชลบุรี

0 3846 7254

สนง.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดชลบุรี

0 3839 8044-5

ศุนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ 3

0 3878 4071

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรีที่ 2

0 3832 2482

สนง.ตรวจบัญชีสหกรณ์ชลบุรี

0 3832 1583

สนง.พัฒนาที่ดินเขต 2

0 3835 1410

สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดชลบุรี

0 3838 9107

สนง.ชลประทานที่ 9

0 3834 1432

สนง.ก่อสร้าง สนง.ชลประทานที่ 9

0 3834 3884-5

โครงการก่อสร้าง สนง.ชลประทานที่ 9

0 3877 7522

โครงการชลประทานชลบุรี

0 3834 1350

สนง.ก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 8

0 3816 7285

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวชลบุรี

0 3820 9201

ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดชลบุรี

0 3826 3351-2

สนง.เศรษฐกิจการเกษตรเขต 6

0 3835 1662

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดชลบุรี

0 3835 7790

ด่านตรวจสัตว์น้ำจังหวัดชลบุรี

0 3840 9348

สถาบันวิจัยอาหารสัตว์น้ำชายฝั่ง

0 3832 6512

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก

0 3874 2116-9

ศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดชลบุรี

0 3823 1271

สนง.สาธารณสุขจังหวัดชลบุรี

0 3893 2450-60

โรงพยาบาลชลบุรี

0 3893 1000-9

โรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา

0 3832 0200-49

วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธรจังหวัดชลบุรี

0 3827 5663-5

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี

0 3828 5532-4, 0 3828 2608, 0 3879 7090

โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี

0 3878 4001-5, 0 3845 5632-6

สำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพ เขต 6 จังหวัดชลบุรี

0 3839 7233, 0 3839 7464, 0 3846 7249-51

ศูนย์อนามัยที่ 3 ชลบุรี

0 3814 8165-9

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี

0 3827 7057-8, 0 3827 1881-2

ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 ชลบุรี

0 3845 5269, 0 3845 5165, 0 3878 4006-7, 0 3878 4533

ศูนย์สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ

0 3834 3570-8

ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ 3.1 ศรีราชา

0 3831 1536, 0 3831 1529

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา

0 3839 4850-3, 0 3838 6554

สนง.คณะกรรมการการอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา

0 3839 3258, 0 3839 0351, 0 3839 0038, 0 3810 2127-32, 0 3810 2911-6

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ

0 3835 8201-27, 0 3835 8137-40

มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)

0 3825 3700, 0 3875 4450, 0 3875 4460

มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตชลบุรี

0 3874 3690-9, 0 3874 3700, 0 3879 4718

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

0 3835 4580-6, 0 3835 1169

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา วิทยาลัยนวัตกรรมอุดมศึกษา

0 3825 9050-5, 0 3825 9069

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ศูนย์การศึกษาจังหวัดชลบุรี

0 3824 0244

วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (ETECH)

0 3820 6081

วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออก

0 3827 7043