วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดย ดร.สมบูรณ์ ตรีพรเจริญ ประธาน นายณัฏฐ์ธน  สาตรจีนพงษ์ รองประธาน นายกิตติวุฒิ  ศศิวิมลพันธุ์ เลขาธิการ และนายถิรวัฒน์  เธียรธนะรัตน์ กรรมการ เข้าร่วมประชุมหารือกับนายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรมณ ห้องประชุม ชั้น 7 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

 

     ด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้รับแจ้งกำหนดการเดินทางมาตรวจราชการ ณ จังหวัดชลบุรี ของนายวิษณุ ทับเที่ยง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีจึงเข้าร่วมประชุมหารือโดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองชลบุรี และได้นำเสนอเรื่องของการพัฒนา BCG และทรัพยากรน้ำในจังหวัดชลบุรี