วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมการสัมมนาการเตรียมการวางแผนการดำเนินงานปีงบประมาณพ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมชลบุรี ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายหัวหน้าส่วนราชการในการวางแผนการทำงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยนโยบายสำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี 4 นโยบาย ดังนี้

  • นโยบายที่ 1: ชลบุรี เมืองสะอาด
  • นโยบายที่ 2: การสร้างการรับรู้ให้ประชาชน
  • นโยบายที่ 3: การอำนวยความสะดวกให้ประชาชน
  • นโยบายที่ 4 : ประเด็นที่อยู่ในความสนใจของประชาชน