วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี โดย ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธาน นายณัฏฐ์ธน  สาตรจีนพงษ์ รองประธาน และนายณัฐวุฒิ  เหล่าพูลกิจ กรรมการ/เหรัญญิก เข้าร่วมกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โครงการชลประทานชลบุรี ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธวัชชัย  ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในกิจกรรม 

 

สำหรับกิจกรรมสภากาแฟจังหวัดชลบุรีจัดขึ้นโดยหน่วยงานในสังกัดแต่ละกระทรวงภายในจังหวัดชลบุรีจะผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพเดือนละ 1 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้เป็นหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมเพื่อเป็นการเสริมสร้างการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน รวมทั้งยังเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กับหน่วยงานภายในจังหวัดชลบุรีอย่างไม่เป็นทางการ เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาพร้อมหาแนวทางการดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน และสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

และในโอกาสดังกล่าวสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีได้สนับสนุนน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชลบุรี เพื่อใช้ในการจัดโครงการจิตอาสาพัฒนา “ทำความดี ด้วยหัวใจ” กิจกรรมช่วยพ่อดูแลคลองหลวง ที่จะจัดในวันที่ 28 มกราคม 2566 ณ บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร ตำบลท่าบุญมี อำเภอเกาะจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันครบรอบ 7 ปี เปิดโครงการอ่างเก็บน้ำคลองหลวง รัชชโลทร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมประกอบด้วย การปลูกต้นไม้ การปล่อยพันธุ์ปลา การทำความสะอาดและกำจัดวัชพืชบริเวณพื้นที่โครงการฯ