วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี นำโดย  ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ  ประธาน นายสุรชาติ  ชัยตระกูลทอง รองประธาน นายณัฏฐ์ธน  สาตรจีนพงษ์ รองประธาน นางสาวกฤษฎิ์ ชีวะธรรมานนท์ รองประธาน นายกิตติวุฒิ  ศศิวิมลพันธุ์ เลขาธิการ นายณัฐวุฒิ  เหล่าพูลกิจ เหรัญญิก และนายพรชัย ไพศาลสุทธิเดช กรรมการ เข้าร่วมแสดงความยินดีกับคุณณรงค์ศักดิ์  ภาคภพ กรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ในการเปิดปั๊มน้ำมันบางจาก สมาร์ทแอเรีย ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี