วันที่  3 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ  ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จังหวัดชลบุรี ณ วัดชัยมงคล (พระอาราหลวง) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานพิธีทอดผ้าป่า อัญเชิญผ้าไตรพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทาน มาเพื่อประกอบพิธีทอดผ้าป่า เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต และสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และมีพระเทพชลธารมุนี (ประจวบ ปาสาทิโก ป.ธ.7) เจ้าคณะจังหวัดชลบุรี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นำพระสงฆ์ จำนวน 10 รูปให้ศีล

 

ทั้งนี้ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย จัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2547 เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ อันได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และกองบาลีสนามหลวง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๔๗ เป็นต้นไป นอกจากนั้นโครงการฯ ยังมีนโยบายที่จะพิจารณาการสนับสนุนในลักษณะอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่อง อันจะมีส่วนช่วยให้ระบบการศึกษาของพระสงฆ์ไทยตลอดจนการเผยแผ่ พุทธธรรมเป็นปึกแผ่นยิ่งๆ ขึ้นไปในอนาคต