วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายณัฏฐ์ธน  สาตรจีนพงษ์ รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดลบุรี เข้าร่วมโครงการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดชลบุรี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิวัฒน์  มหาผลศิริกุล เป็นประธานเปิดโครงการ

 

จังหวัดชลบุรีได้จัดทำโครงการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ส่วนราชการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 ประมวลผลจริยธรรม และมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของจังหวัดชลบุรี ให้เป็นไปอย่างครอบคลุม ครบถ้วน สมบูรณ์ และนำไปใช้เป็นข้อตกลงร่วมกันในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐในจังหวัดชลบุรี