วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย เลขาธิการ รองประธาน และคณะกรรมการ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี

 • นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 • นายอำนาจ เจริญศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 • นางสาวอสิตรา รัตตะมณี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรี
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี

 

วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2566 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย เลขาธิการ รองประธาน และคณะกรรมการ เข้าสวัสดีปีใหม่ 2566 หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี

 • นายนริศ นิรามัยวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 • นายนิติ วิวัฒน์วานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 • นางสาวฐิติลักษณ์ คำพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 • นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
 • นายญาณศิลป์​ ภัสรางกูร โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดชลบุรี
 • นายเฉลิมพล เนียมสกุล แรงงานจังหวัดชลบุรี
 • สำนักงานจัดหางานจังหวัดชลบุรี