วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 ดร.สมบูรณ์  ตรีพรเจริญ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี  เข้าเฝ้าร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดกลุ่มอาคารสำนักงานใหญ่เขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor of Innovation (EECi) Headquarters ณ วังจันทร์วัลเลย์ อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

     สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนา EECi  เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมจากห้องปฏิบัติการไปสู่การใช้ประโยชน์ใน 6 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่  เกษตรสมัยใหม่และเทคโนโลยีชีวภาพขั้นสูง  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ  แบตเตอรี่และการขนส่งสมัยใหม่  ระบบอัตโนมัติ หุ่นยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การบินและอวกาศ และ เครื่องมือแพทย์ 

     ทั้งนี้ ศาสตราจารย์ ดร.ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการ สวทช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เข้าเฝ้ารับเสด็จด้วย