ประชุมประจำปี 2560 ขับเคลื่อนแผนฯ 12 สู่อนาคตประเทศไทย ในวันจันทร์ที่ 3 กรกฏาคม 2560 ณ ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/762641

สรุปสาระสำคัญปาฐกฐาพิเศษของนายกรัฐมนตรี ในโอกาสเดินทางเปิดประชุมประจำปี 2560 สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ วันที่ 3 กรกฏาคม 2560 ห้องแกรนด์ไดมอนด์ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

– ความชัดเจนของหลักคิดและวิสัยทัศน์ประเทศ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
– แผน 12 เป็นหนึ่งในแผนปฏิรูปประเทศ อยู่ในช่วงที่ 2 ของรัฐบาลนี้ ก่อนส่งต่อให้รัฐบาลชุดต่อไป โดยให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามแผน
– พัฒนาจุดแข็งของประเทศ ทั้งสภาพภูมิศาสตร์ การเชื่อมโยง CLMV และความเชื่อมโยงในภูมิภาค
– (เข้าใจ) คน พื้นที่ (เข้าถึง) ปัญหาประชาขน พื้นที่ (พัฒนาภายในและภายนอก ภายใต้การพึ่งหาซึ่งกันและกัน เน้นความสุข ความพอเพียง
– เป้าหมาย คือ ประเทศที่พัฒนาแล้ว โครงสร้างพื้นฐาน สังคม และจิตใจ (ระดับความสุขอยู่ในเกณฑ์ดีแล้ว แต่รายได้ยังต่ำ)
– อยากเห็นสังคมมีความเป็นหนึ่งเดียวเหมือนน้ำ ที่ผสมกลมเกลียวกันได้ไม่ว่าจะมาจากที่ใด
– ตั้งความหวังและเป้าหมายรวมกันในการพัฒนาประเทศไทยไปสู่เป้าหมายร่วมกันทุกภาคส่วน มีการวางเป้าหมายในระยะสั้น กลาง ยาว เป็นกรอบในการเดินหน้าประเทศ
– ลดความเหลื่อมล้ำของพื้นที่ โดยแก้ไขปัญหาการจัดสรรงบประมาณที่เร่งรีบ มีแผนงบรวมของประเทศ
– ประเทศไทยในอนาคต : คนไทยทีตื่นรู้ มีความเจริญเติบโตที่จิตใจ มีจิตวิญญาณของพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน พลเมืองโลก มีรายได้ต่อหัวสูง เป็นนวัตกร ทำเองได้ ขายเองเป็น (แปรรูปโดยใช้นวัตกรรม) สังคมแห่งโอกาส มีคุณธรรมและจริยธรรม มีเมืองที่น่าอยู่ เป็นเมืองแห่งอัฉริยะ สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน พึ่งพาซึ่งกันและกัน ภาครัฐนำระบบดิจิตอลมาใช้ขยายระบบอินเตอร์ไปสู่พื้นมี่ต่างๆ ทั่วประเทศ
– สร้างความมั่นคงของงบประมาณประเทศ โดยการวางแผนงานในโครงการขนาดใหญ่ เพื่อเป็นรากฐานของประเทศไทยอนาคต
– ปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐ ให้เกิดความรวดเร็ว ลดขั้นตอนและเอกสาร ข้าราชการต้องมีใจในการทำงาน
– พัฒนาคนพันธุ์ใหม่ ที่มีศักยภาพในการเรียนรู้ มีความรู้ มีจิตใจต่อส่วนรวม
– ปัญหาการบุกรุกพื้นมี่ปลูกยาง 3 ล้านไร่ ใช้แนวทางจัดการที่ดินให้เหมาะสม ระยะยาวต้องกำหนดพื้นที่การเพาะปลูกตามศักยภาพของพื้นที่
– เน้นทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ในหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน
– สร้างระบบมาตรฐานฐานแรงงาน คำนึงถึงความต้องการ ผลิตแรงงานให้ตรงกับความต้องการ ใช้ระบบการศึกษาแบบทวิภาคี
– พัฒนาคุณธรรมในทุกหน่วยงาน มีความซื่อสัตย์สุจริต มีหิริโอตัปะ ในการทำหน้าที่ของตนเอง
– เน้นการทำงานแบบ “ทำน้อย ได้มาก” โดยใช้เทคโนโลยีและความรู้ในการจัดการ
– นำผลงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดในการพัฒนาประเทศ เพิ่มงบลงทุนด้านงานวิจัยของประเทศ มีบัญชีนวัตกรรมประเทศ มีมาตรการจูงใจเพื่อให้เกิดการนำงานวิจัยมาต่อยอดเป็นสินค้าและบริการ ผ่านสิทธิประโยชน์ด้านต่าง ๆ
– การอำนวยความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ลดขั้นตอนทางกฏหมาย ในอนาคตจะต้องมีการปรับปรุงวิธีการขึ้นทะเบียบแรงงานต่างด้าว โดยขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวที่ด่านชายแดนเท่านั้นไม่มีการขึ้นทะเบียนในประเทศ
– วางแผนด้านพลังงานล่วงหน้า เพื่อทดแทนพลังงานที่กำลังจะหมดไปในอนาคต
– รัฐบาลชุดนี้ พิจารณาออกกฏหมายไปแล้ว 401 ฉบับ มีคณะกรรมการปรับปรุงกฏมาย ให้เกิดความทันสมัยกับยุคสมัยปัจจุบัน

เอกสารเพิ่มเติม :

กลุ่มที่ 1 ศักยภาพคนไทยเพื่ออนาคตประเทศไทย  >> Download

กลุ่มที่ 2 นวัตกรรมนำสู่อนาคตประเทศไทย  >> Download

กลุ่มที่ 3 เกษตรกรยุคใหม่เพื่ออนาคตประเทศไทย  >> Download

กลุ่มที่ 4 โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์เพื่ออนาคตประเทศไทย  >> Download

กลุ่มที่ 5 ภาครัฐดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศไทย  >> Download

กลุ่มที่ 6 การพัฒนาพื้นที่ ภาค และเมืองสู่อนาคตประเทศไทย  >> Download

 

ภาพกิจกรรม