ข่าวสารสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี

ประจำเดือน มิถุนายน 2563

ข่าวสารสภาฯ มิ.ย.63


ประจำเดือน กรกฎาคม 2563

ข่าวสารสภาฯ ก.ค.63


ประจำเดือน สิงหาคม 2563

ข่าวสารสภาฯ ส.ค.63


ประจำเดือน กันยายน 2563

ข่าวสารสภาฯ ก.ย.63


ประจำเดือน ตุลาคม 2563

ข่าวสารสภาฯ ต.ค.63


ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563

ข่าวสารสภาฯ พ.ย.63


ประจำเดือน ธันวาคม 2563

ข่าวสารสภาฯ ธ.ค.63

ภาพกิจกรรม