Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

โครงการส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจระดับเติบโต (SME Strong/ R ...
ทำเนียบประธาน วาระปี 2534-2541 นายสุทิน  ภาศิวะมาศ บริษ ...
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุร ...
  วิสัยทัศน์ “เป็นแกนกลางเสริมสร้างความเข้มแข็ง แล ...
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ที่อยู่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหก ...
  Benefits FTI Member 2023 >>> CLICK &nbs ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |