Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

    เมื่อวันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 สภาอ ...
  เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม 2560  ดร.สาโรจน์  วส ...
เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมสุพรรณหงส์ ...
โครงการ “50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน ปันรัก&#8230 ...
ขอเชิญร่วม อบรมสัมมนา “การทำงานรูปแบบใหม่ด้วยเครื่อง iP ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |