Latest Post

หารือร่วมกับหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เรื่องการบูรณาการองค์ความรู้และการเเลกเปลี่ยนมูลด้านประกันภัย ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ประชาสัมพันธ์เชิญชวน และรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนา MSME ให้มีความพร้อมในการเข้าสู่ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการรับส่วนแบ่งทางการตลาด ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายการบูรณาการทางการศึกษา “หลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง” จังหวัดชลบุรี ประชุมวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ภาคตะวันออก กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก 2 และจังหวัดจันทบุรี

home

ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 6/2561 (5) เม ...
                 ด้วยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 9 ซึ ...
ประชุมสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ครั้งที่ 5/2561 (4) เม ...
ทางสภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดงานสัมมนาวิชาการ &# ...
ขอเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการ “ทางเลื ...
          สภาอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรี ได้จัดแถลงข่า ...

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิข้อมูลส่วนบุคคล | PRIVACY NOTICE | COOKIES NOTICE |